Tạo mã QrCode cho chương trình, sự kiện


Mã QrCode của tôi
Tạo mã QR Code checkin Sự kiện, mã QR Code nhắc lịch sự kiện